Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

1.1 Zavázali jsme se chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek, uživatelů služeb, jednotlivých zákazníků a zaměstnanců zákazníků.

1.2 Tyto zásady platí tam, kde jednáme jako správce údajů s ohledem na osobní údaje těchto osob; jinými slovy, kde určujeme účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů.

1.3 Naše webové stránky obsahují kontroly ochrany osobních údajů, které ovlivňují, jak budeme zpracovávat vaše osobní údaje. Pomocí ovládacích prvků ochrany osobních údajů můžete určit, zda si přejete dostávat přímá marketingová sdělení, a omezit shromažďování, sdílení a zveřejňování vašich osobních údajů. K ovládacím prvkům ochrany osobních údajů se dostanete prostřednictvím nastavení účtu.

1.4 Na našem webu používáme soubory cookie. Pokud tyto soubory cookie nejsou nezbytně nutné pro poskytování našich webových stránek a služeb, požádáme vás o souhlas s naším používáním souborů cookie při první návštěvě našich webových stránek.

1.5 V těchto zásadách „my“, „nás“ a „naše“ označují naši společnost. Další informace o nás naleznete v části 13.

2. Osobní údaje, které shromažďujeme

2.1 V této části 2 jsme stanovili obecné kategorie osobních údajů, které zpracováváme, a v případě osobních údajů, které jsme nezískali přímo od vás, informace o zdroji a konkrétních kategoriích těchto údajů.

2.2 Můžeme zpracovávat údaje, které nám umožňují kontaktovat vás („kontaktní údaje“). Kontaktní údaje mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, poštovní adresu a/nebo identifikátory účtu na sociálních sítích. Zdrojem kontaktních údajů jste vy a/nebo váš zaměstnavatel. Pokud se přihlásíte na naše webové stránky pomocí účtu na sociálních sítích, získáme prvky kontaktních údajů od příslušného poskytovatele účtu na sociálních sítích.

2.3 Můžeme zpracovávat údaje o vašem uživatelském účtu webu („data účtu“). Údaje o účtu mohou zahrnovat identifikátor vašeho účtu, jméno, e-mailovou adresu, obchodní název, data vytvoření a úpravy účtu, nastavení webových stránek a marketingové preference. Pokud se přihlásíte na naše webové stránky pomocí účtu na sociálních sítích, získáme prvky údajů o účtu od příslušného poskytovatele účtu na sociálních sítích.

2.4 Můžeme zpracovávat informace týkající se transakcí, včetně nákupů zboží a/nebo služeb, které uzavíráte s námi a/nebo prostřednictvím našich webových stránek (“transakčních dat“). Údaje o transakci mohou zahrnovat vaše jméno, vaše kontaktní údaje, údaje o vaší platební kartě (nebo jiné platební údaje) a údaje o transakci. Zdrojem údajů o transakci jste vy a/nebo náš poskytovatel platebních služeb.

2.5 Můžeme zpracovávat informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zašlete nebo kterou zašleme my vám, nebo s ní související (“komunikační data“). Komunikační data mohou zahrnovat komunikační obsah a metadata související s komunikací. Naše webové stránky vygenerují metadata související s komunikací uskutečněnou pomocí kontaktních formulářů webových stránek.

2.6 Můžeme zpracovávat údaje o vašem používání našich webových stránek a služeb („použití“). Údaje o využití mohou zahrnovat vaši IP adresu, geografické umístění, typ a verzi prohlížeče, operační systém, zdroj doporučení, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty na webu, jakož i informace o načasování, frekvenci a vzorci používání vaší služby. Zdrojem údajů o využití je náš analytický sledovací systém.

3. Účely zpracování a právní základy

3.1 V této části 3 jsme stanovili účely, pro které můžeme osobní údaje zpracovávat, a právní základy zpracování.

3.2    operace – Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro účely provozování našich webových stránek, zpracování a plnění objednávek, poskytování našich služeb, dodávání našeho zboží, generování faktur, vyúčtování a jiné dokumentace související s platbami a kontrolu kreditu. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich webových stránek, služeb a podnikání.

3.3    Publikace – Údaje o účtu můžeme zpracovávat pro účely zveřejnění těchto údajů na našich webových stránkách a jinde prostřednictvím našich služeb v souladu s vašimi výslovnými pokyny. Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

3.4    Vztahy a komunikace – Můžeme zpracovávat kontaktní údaje, údaje o účtu, transakční údaje a/nebo komunikační údaje pro účely správy našich vztahů, komunikace s vámi (s výjimkou komunikace pro účely přímého marketingu) prostřednictvím e-mailu, SMS, pošty, telefonu, poskytování podpůrných služeb a vyřizování reklamací. Právním základem tohoto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to komunikace s návštěvníky našich webových stránek, uživateli služeb, jednotlivými zákazníky a personálem zákazníků, udržování vztahů a řádná správa našich webových stránek, služeb a obchodu.

3.5    Přímý marketing – Kontaktní údaje, údaje o účtu a/nebo údaje o transakcích můžeme zpracovávat pro účely vytváření, cílení a zasílání přímých marketingových sdělení e-mailem, SMS, poštou a telefonického kontaktu pro marketingové účely. Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

3.6    Výzkum a analýza – Můžeme zpracovávat údaje o používání a/nebo údaje o transakcích pro účely průzkumu a analýzy používání našich webových stránek a služeb, jakož i průzkumu a analýzy dalších interakcí s naším podnikáním. Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

3.7    Vedení záznamů – Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro účely vytváření a údržby našich databází, záložních kopií našich databází a našich obchodních záznamů obecně. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně zajištění toho, abychom měli přístup ke všem informacím, které potřebujeme k řádnému a efektivnímu provozování našeho podnikání v souladu s těmito zásadami.

3.8    Bezpečnost – Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro účely bezpečnosti a prevence podvodů a jiné trestné činnosti. Právním základem tohoto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to ochrana našich webových stránek, služeb a obchodu a ochrana ostatních.

3.9    Pojištění a řízení rizik – Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat tam, kde je to nezbytné pro účely získání nebo udržení pojistného krytí, řízení rizik a/nebo získání odborného poradenství. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to řádná ochrana našeho podnikání před riziky.

3.10  Právní nároky – Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, je-li to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení. Právním základem tohoto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to ochrana a uplatňování našich zákonných práv, Vašich zákonných práv a zákonných práv jiných osob.

3.11  Soulad se zákonem a životní zájmy – Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také tam, kde je toto zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na nás vztahuje, nebo za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

4. Poskytování vašich osobních údajů ostatním

4.1 Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit našim přepravcům a přepravním partnerům, pokud je to přiměřeně nutné pro účely získání nebo udržení efektivních dodávek zboží.

4.2 Vaše osobní údaje uchovávané v databázi našich webových stránek budou uloženy na serverech našich poskytovatelů hostingových služeb.

4.3 Finanční transakce související s našimi webovými stránkami a službami mohou provádět naši poskytovatelé platebních služeb. Údaje o transakcích budeme sdílet s našimi poskytovateli platebních služeb pouze v rozsahu nezbytném pro účely zpracování vašich plateb, refundace takových plateb a vyřizování stížností a dotazů týkajících se takových plateb a refundací. Informace o zásadách ochrany osobních údajů a postupech poskytovatelů platebních služeb naleznete na adrese https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full

4.4 Kromě konkrétních sdělení osobních údajů uvedených v této části 5 můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit, pokud je takové sdělení nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na nás vztahuje, nebo za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů nebo životní zájmy jiné fyzické osoby. Můžeme také zpřístupnit vaše osobní údaje, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení.

5. Mezinárodní přenosy vašich osobních údajů

5.1 V této části 5 poskytujeme informace o okolnostech, za kterých mohou být vaše osobní údaje předány do třetí země podle zákona o ochraně údajů Spojeného království a/nebo EU.

5.2 Hostingová zařízení pro naše webové stránky se nacházejí v EU. Příslušné orgány pro ochranu údajů učinily rozhodnutí o přiměřenosti s ohledem na zákony na ochranu údajů každé ze zemí EU.

5.3 Berete na vědomí, že osobní údaje, které odešlete ke zveřejnění prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb, mohou být dostupné prostřednictvím internetu po celém světě. Nemůžeme zabránit použití (nebo zneužití) takových osobních údajů jinými osobami.

6. Uchovávání a mazání osobních údajů

6.1 Tento oddíl 6 stanoví naše zásady a postupy uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby pomohly zajistit, že dodržíme naše zákonné povinnosti ve vztahu k uchovávání a mazání osobních údajů.

6.2 Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, nebudou uchovávány déle, než je nezbytné pro daný účel nebo účely.

6.3 Vaše osobní údaje budeme uchovávat následovně:

(a) kontaktní údaje budou uchovávány po dobu minimálně 1 roku od data posledního kontaktu mezi vámi a námi a maximálně po dobu 3 let po tomto datu;

b) údaje o účtu budou uchovávány po dobu minimálně 1 roku od data uzavření příslušného účtu a maximálně po dobu 3 let po tomto datu;

(c) údaje o transakci budou uchovávány po dobu minimálně 1 roku od data transakce a po dobu maximálně 3 let po tomto datu;

d) komunikační údaje budou uchovávány po dobu minimálně 1 roku od data příslušné komunikace a maximálně po dobu 3 let po tomto datu; a

(e) údaje o používání budou uchovávány po dobu 1 roku od data shromáždění.

6.4 Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu 6 si můžeme ponechat vaše osobní údaje, pokud je takové uchování nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na nás vztahuje, nebo za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

7. Vaše práva

7.1 V této části 7 jsme uvedli práva, která máte podle zákona o ochraně údajů.

7.2 Vaše základní práva podle zákona o ochraně údajů jsou:

()    právo na přístup - můžete požádat o kopie svých osobních údajů;

(B)    právo na opravu - můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů;

(C)    právo na výmaz - můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů;

(D)    právo na omezení zpracování - můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů;

(E)    právo vznést námitku proti zpracování - můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;

(F)     právo na přenositelnost dat - můžete požádat, abychom vaše osobní údaje předali jiné organizaci nebo vám;

(G)    právo podat stížnost u dozorového úřadu - můžete si stěžovat na naše zpracování vašich osobních údajů; a

(H)    právo odvolat souhlas - pokud je právním základem našeho zpracování vašich osobních údajů souhlas, můžete tento souhlas odvolat.

7.3 Tato práva podléhají určitým omezením a výjimkám. Více o právech subjektů údajů se můžete dozvědět na návštěvě https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en a https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 Jakékoli ze svých práv ve vztahu k vašim osobním údajům můžete uplatnit písemným oznámením zaslaným na níže uvedené kontaktní údaje.

8. O cookies

8.1 Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a číslic), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a prohlížeč jej ukládá. Identifikátor je pak odeslán zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru.

8.2 Soubory cookie mohou být buď „trvalé“ soubory cookie nebo soubory cookie „relace“: trvalý soubor cookie bude uložen webovým prohlížečem a zůstane platný až do stanoveného data vypršení platnosti, pokud jej uživatel před datem vypršení platnosti nevymaže; cookie relace na druhé straně vyprší na konci uživatelské relace, když je webový prohlížeč zavřen.

8.3 Soubory cookie nesmí obsahovat žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní údaje, které o vás uchováváme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v souborech cookie a získanými z nich.

9. Soubory cookie, které používáme

9.1 Soubory cookie používáme pro následující účely:

()    autentizace a stavu – používáme soubory cookie, abychom vás identifikovali, když navštívíte naše webové stránky a když se pohybujete na našich webových stránkách, a abychom nám pomohli určit, zda jste na našem webu přihlášeni;

(B)    nákupní vozík – používáme soubory cookie k udržování stavu vašeho nákupního košíku při procházení našich webových stránek;

(C)    Přizpůsobení – používáme soubory cookie k ukládání informací o vašich preferencích a k personalizaci našich webových stránek pro vás;

(D)    zabezpečení – používáme soubory cookie jako prvek bezpečnostních opatření používaných k ochraně uživatelských účtů, včetně zabránění podvodnému použití přihlašovacích údajů, ak ochraně našich webových stránek a služeb obecně;

(E)    reklama – používáme soubory cookie, které nám pomáhají zobrazovat reklamy, které pro vás budou relevantní;

(F)     analýza - používáme soubory cookie, které nám pomáhají analyzovat používání a výkon našich webových stránek a služeb; a

(G)    souhlas se soubory cookie - soubory cookie používáme k ukládání vašich preferencí v souvislosti s používáním souborů cookie obecněji.

10. Soubory cookie používané našimi poskytovateli služeb

10.1 Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookie a tyto soubory cookie mohou být uloženy ve vašem počítači, když navštívíte naše webové stránky.

10.2 Používáme Google Analytics. Google Analytics shromažďuje informace o používání našich webových stránek pomocí souborů cookie. Shromážděné informace se používají k vytváření zpráv o používání našich webových stránek. Další informace o tom, jak Google používá informace, naleznete na https://www.google.com/policies/privacy/partners/ a zásady ochrany osobních údajů Google si můžete přečíst na https://policies.google.com/privacy.

11. Správa cookies

11.1 Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie a soubory cookie smazat. Metody, jak toho dosáhnout, se liší prohlížeč od prohlížeče a verze od verze. Můžete však získat aktuální informace o blokování a mazání souborů cookie prostřednictvím těchto odkazů:

()    https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

(B)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop (Firefox);

(C)    https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Operní);

(D)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E)    https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); a

(F)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy (Okraj).

11.2 Blokování všech souborů cookie bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

11.3 Pokud zablokujete soubory cookie, nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

12. Změny

12.1 Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.

12.2 Tuto stránku byste měli občas zkontrolovat, abyste se ujistili, že jste spokojeni s jakýmikoli změnami těchto zásad.

12.3 O významných změnách těchto zásad vás můžeme informovat e-mailem.

chyba:
ENGWE Internetový obchod | Kupte si EP2 Pro & 750W Engine Pro
logo
Srovnejte položky
  • Celkem (0)
POROVNEJTE
0
Nákupní košík