Prodejní podmínky

1. Úvod

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují prodej a nákup produktů prostřednictvím našich webových stránek.

1.2 Před zadáním objednávky na našich webových stránkách budete požádáni o výslovný souhlas s těmito podmínkami.

1.3 Tento dokument neovlivňuje žádná zákonná práva, která můžete mít jako spotřebitel (jako jsou práva podle nařízení o spotřebitelských smlouvách (informace, zrušení a dodatečné poplatky) z roku 2013 nebo zákona o právech spotřebitelů z roku 2015).

2. Výklad

2.1 V těchto podmínkách:

(a) „my“ znamená naše zástupce těchto webových stránek s našimi podrobnostmi uvedenými v části 22.1; a

(b) „vy“ znamená našeho zákazníka nebo potenciálního zákazníka,

        a „nás“, „naše“ a „vaše“ by měly být vykládány podle toho.

3. Proces objednávky

3.1 Reklama produktů na našich webových stránkách představuje spíše „výzvu k ošetření“ než smluvní nabídku.

3.2 Žádná smlouva mezi vámi a námi nevstoupí v platnost, pokud a dokud nepřijmeme vaši objednávku v souladu s postupem uvedeným v této části 3 nebo [alternativní postup objednávky].

3.3 Chcete-li prostřednictvím našich webových stránek uzavřít smlouvu o nákupu produktů od nás, musíte provést následující kroky: musíte přidat produkty, které si přejete zakoupit, do nákupního košíku a poté přejít k pokladně; pokud jste nový zákazník, musíte si u nás vytvořit účet a přihlásit se; pokud jste stávajícím zákazníkem, musíte zadat své přihlašovací údaje; jakmile jste přihlášeni, musíte si vybrat preferovaný způsob doručení a potvrdit objednávku a souhlas s podmínkami tohoto dokumentu; budete přesměrováni na webovou stránku našeho poskytovatele platebních služeb a náš poskytovatel platebních služeb zpracuje vaši platbu; poté vám zašleme první potvrzení; a jakmile zkontrolujeme, zda jsme schopni vyhovět vaší objednávce, zašleme vám buď potvrzení objednávky (v tomto okamžiku se vaše objednávka stane závaznou smlouvou), nebo e-mailem potvrdíme, že nejsme schopni vaši objednávku splnit.

3.4 Před provedením objednávky budete mít příležitost identifikovat a opravit chyby zadávání.

4. Produkty

4.1 Následující typy produktů jsou nebo mohou být čas od času dostupné na našich webových stránkách: Elektrokola, Příslušenství.

4.2 Produkty dostupné na našich webových stránkách můžeme pravidelně měnit a nezavazujeme se nadále dodávat žádný konkrétní produkt nebo typ produktu.

5. Ceny

5.1 Naše ceny jsou uvedeny na našich webových stránkách.

5.2 Čas od času změníme ceny uvedené na našich webových stránkách, ale to neovlivní smlouvy, které dříve vstoupily v platnost.

5.3 Veškeré částky uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo na našich webových stránkách jsou uvedeny včetně DPH.

5.4 Je možné, že ceny na webových stránkách mohou být uvedeny nesprávně; v souladu s tím ověříme ceny v rámci našich prodejních postupů, abychom vám před vstupem smlouvy v platnost oznámili správnou cenu.

5.5 Kromě ceny produktů možná budete muset zaplatit poplatek za doručení, který vám bude oznámen před vstupem kupní smlouvy v platnost.

6. Platby

6.1 Během procesu pokladny musíte zaplatit ceny produktů, které si objednáte.

6.2 Platby lze provádět jakýmkoliv z povolených způsobů uvedených na našich webových stránkách čas od času.

(a) PayPal s PayPal Express / Paypal Checkout (v současné době není k dispozici);

(b) Mastercard;

(c) vízum;

(d) American Express;

(ee) Giropay;

(f) ideální;

(g) odkaz;

6.3 Pokud nám nezaplatíte jakoukoli částku splatnou podle těchto podmínek v souladu s ustanoveními těchto podmínek, můžeme zadržet objednané produkty a/nebo písemným oznámením, které vám bude zasláno, kdykoli zrušit kupní smlouvu. pro produkty.

6.4 Pokud provedete neoprávněnou kreditní kartu, debetní kartu nebo jiné zpětné zúčtování, budete povinni nám zaplatit do 7 dnů od data naší písemné žádosti:

a) částka rovnající se částce zpětného zúčtování;

(b) veškeré výdaje třetích stran, které nám vzniknou v souvislosti s vrácením plateb (včetně poplatků provedených naší nebo vaší bankou nebo zpracovatelem plateb nebo vydavatelem karty);

c) správní poplatek ve výši 25.00 EUR včetně DPH; a

(d) všechny naše přiměřené náklady, ztráty a výdaje vzniklé při vymáhání částek uvedených v tomto oddíle 7.4 (mimo jiné včetně právních poplatků a poplatků za vymáhání pohledávek),

        a pro vyloučení pochybností, pokud nerozpoznáte nebo si nepamatujete zdroj záznamu na vašem výpisu z karty nebo jiných finančních výkazech a v důsledku toho provedete zpětné zúčtování, bude to představovat neoprávněné zpětné zúčtování za účely tohoto oddílu 6.4.

7. Dodávky

7.1 Naše zásady a postupy týkající se dodání produktů jsou uvedeny v dokumentu o zásadách dodání. Přesná data a další informace o doručení naleznete v našich dodávka Policy.

7.2 Zajistíme, aby produkty, které si zakoupíte, byly doručeny na doručovací adresu, kterou zadáte během procesu pokladny.

7.3 Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vaše produkty dodali v den nebo před datem dodání uvedeným v potvrzení objednávky, nebo, pokud v potvrzení objednávky není uvedeno žádné datum, do 3–11 dnů od data potvrzení objednávky pro místní objednávky. Vyhrazujeme si však právo na doručení do 30 dnů.

7.4 Garantujeme, že pokud nenastanou výjimečné okolnosti, všechny dodávky produktů budou odeslány do 5 dnů po obdržení platby a datu potvrzení objednávky podle toho, které z nich je později.

8. Smlouvy uzavřené na dálku: právo na zrušení

8.1 Tento článek 8 se použije tehdy a pouze tehdy, pokud nám nabízíte uzavření smlouvy nebo s námi uzavíráte smlouvu jako spotřebitel – tedy jako fyzická osoba jednající zcela nebo převážně mimo rámec vaší živnosti, podnikání, řemesla nebo povolání. Informace o 30denní záruce vrácení peněz naleznete v naší Zásady 30denního vrácení a vrácení peněz.

8.2 Můžete odvolat nabídku na uzavření smlouvy s námi prostřednictvím našich webových stránek nebo zrušit smlouvu uzavřenou s námi prostřednictvím našich webových stránek (bez uvedení důvodu pro odstoupení nebo zrušení) kdykoli během období:

(a) počínaje předložením vaší nabídky; a

(b) končí na konci 30 dnů ode dne, kdy se produkty dostanou do vašeho fyzického držení nebo do fyzického držení osoby, kterou určíte, aby je převzala (nebo, pokud je smlouva na dodávku více produktů, šarže nebo kusy něčeho, 30 dní po dni, kdy se poslední z těchto produktů, šarží nebo kusů dostane do vašeho fyzického držení nebo do fyzického držení osoby, kterou určíte, aby se jich zmocnila).

8.3 Chcete-li odvolat nabídku na uzavření smlouvy nebo zrušit smlouvu na základě popsaném v této části 8, musíte nás informovat o svém rozhodnutí odstoupit nebo zrušit (podle okolností). Můžete nás informovat prostřednictvím jakéhokoli jasného prohlášení uvádějícího rozhodnutí. V případě zrušení nás můžete informovat pomocí formuláře pro zrušení, který vám zpřístupníme. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.4 Pokud zrušíte smlouvu na základě popsaném v této části 8, musíte nám zaslat produkty zpět (na námi uvedenou zpáteční adresu) nebo je předat nám nebo osobě námi pověřené k jejich převzetí. Své povinnosti uvedené v tomto článku 8 musíte splnit bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás informujete o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Musíte zaplatit přímé náklady na vrácení produktů.

8.5 Pokud zrušíte objednávku v souladu s tímto článkem 8, obdržíte plnou náhradu částky, kterou jste nám zaplatili v souvislosti s objednávkou, včetně nákladů na doručení k vám, kromě:

(a) pokud jste zvolili druh doručení, jehož cena je vyšší než nejlevnější druh doručení, který nabízíme, vyhrazujeme si právo ponechat si rozdíl v ceně mezi vámi zvoleným druhem doručení a nejlevnějším druhem doručení, který nabízíme ; a

(b), jak je v této části 8 stanoveno jinak.

8.6 Pokud se hodnota vámi vrácených produktů sníží o jakoukoli částku v důsledku manipulace s těmito produkty z vaší strany nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování produktů, můžeme od vás tuto částku získat zpět na smluvní cenu. Tuto částku můžeme získat zpět tím, že ji odečteme z jakékoli refundace, která vám náleží, nebo vás požádáme, abyste tuto částku zaplatili přímo nám. Manipulace, která přesahuje způsob zacházení, který by mohl být přiměřeně povolen v obchodě, bude pro tyto účely „nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování produktů“.

8.7 Vrátíme peníze stejným způsobem, jaký byl použit k provedení platby, pokud jste se výslovně nedohodli jinak. V žádném případě vám v důsledku vrácení peněz nevzniknou žádné poplatky.

8.8 Pokud jsme nenabídli vyzvednutí produktů, zpracujeme vám splatnou náhradu v důsledku zrušení na základě popsaného v této části 9 do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme vrácené produkty nebo ( pokud dříve) po dni, kdy nám poskytnete důkaz o zaslání produktů zpět. Pokud jsme vám neposlali produkty v době odstoupení od smlouvy nebo zrušení nebo jsme vám nabídli vyzvednutí produktů, zpracujeme vám bez zbytečného odkladu a v každém případě do 14 dnů ode dne vrácení peněz. na kterém jsme informováni o odstoupení nebo zrušení.

8.9 Nebudete mít žádné právo zrušit smlouvu, jak je popsáno v této části 8, pokud se smlouva týká:

(a) dodání neprefabrikovaného zboží, které je vyrobeno na základě vašeho individuálního výběru nebo rozhodnutí, nebo zboží, které je jasně personalizované.

9. Záruky a prohlášení

9.1 Zaručujete a prohlašujete, že:

(a) jste právně způsobilí uzavírat závazné smlouvy;

(b) máte plnou pravomoc, pravomoc a schopnost souhlasit s těmito podmínkami;

(c) všechny informace, které nám poskytnete v souvislosti s vaší objednávkou, jsou pravdivé, přesné, úplné a nezavádějící; a

(d) budete moci převzít dodávky produktů v souladu s těmito podmínkami a našimi dodacími podmínkami.

9.2 Zaručujeme vám, že:

(a) máme právo prodávat produkty, které si zakoupíte;

(b) produkty, které vám prodáváme, jsou prodávány bez jakýchkoli poplatků nebo zatížení, s výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách;

(c) budete mít klidné vlastnictví produktů, které si zakoupíte, s výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách;

(d) produkty, které kupujete, budou odpovídat jakémukoli popisu zveřejněnému na našich webových stránkách; a

(e) produkty, které kupujete, budou mít uspokojivou kvalitu.

9.3 Všechny naše záruky a prohlášení týkající se dodávek produktů se nemění ani nezasahují do těchto podmínek, dodacích zásad a našich zásad vrácení.

9.4 Všechny naše záruky a prohlášení týkající se dodávek produktů jsou uvedeny v těchto podmínkách. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony as výhradou části 11.1 jsou všechny ostatní záruky a prohlášení výslovně vyloučeny.

10. Omezení a vyloučení odpovědnosti

10.1 Nic v těchto podmínkách nebude:

a) omezit nebo vyloučit jakoukoli odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí;

(b) omezit nebo vyloučit jakoukoli odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení;

(c) omezit jakékoli závazky jakýmkoli způsobem, který není povolen podle platných zákonů; nebo

(d) vyloučit jakékoli závazky, které nelze vyloučit podle platných právních předpisů,

        a pokud jste spotřebitel, vaše zákonná práva nebudou těmito podmínkami vyloučena ani omezena, s výjimkou rozsahu povoleného zákonem.

10.2 Omezení a vyloučení odpovědnosti stanovená v této části 10 a jinde v těchto podmínkách:

a) podléhají oddílu 10.1; a

(b) upravovat všechny závazky vyplývající z těchto podmínek nebo vztahující se k předmětu těchto podmínek, včetně závazků vzniklých ve smlouvě, v občanskoprávním deliktu (včetně nedbalosti) a za porušení zákonné povinnosti, pokud není výslovně stanoveno jinak v těchto podmínkách.

10.3 Nebudeme vůči vám odpovídat za žádné ztráty vyplývající z jakékoli události nebo událostí mimo naši přiměřenou kontrolu.

10.4 Nebudeme vůči vám odpovídat za žádné obchodní ztráty, včetně (bez omezení) ztráty nebo poškození zisků, příjmů, výnosů, použití, výroby, očekávaných úspor, podnikání, smluv, obchodních příležitostí nebo dobré vůle.

10.5 Přijímáte, že máme zájem na omezení osobní odpovědnosti našich vedoucích a zaměstnanců, a s ohledem na tento zájem berete na vědomí, že jsme subjektem s omezenou odpovědností; souhlasíte s tím, že nebudete osobně vznášet žádné nároky vůči našim vedoucím nebo zaměstnancům v souvislosti se ztrátami, které utrpíte v souvislosti s webem nebo těmito podmínkami (tím samozřejmě nebude omezena ani vyloučena odpovědnost subjektu s ručením omezeným) za jednání a opomenutí našich úředníků a zaměstnanců).

11. Storno objednávky

11.1 Smlouvu podle těchto podmínek můžeme okamžitě zrušit zasláním písemného oznámení o ukončení, pokud:

(a) nezaplatíte včas a v plné výši jakoukoli částku, která nám podle této smlouvy náleží; nebo

(b) dopustíte se jakéhokoli porušení této smlouvy.

11.2 Smlouvu podle těchto podmínek můžete okamžitě zrušit písemným oznámením o ukončení, pokud se dopustíme jakéhokoli porušení smlouvy.

11.3 Smlouvu podle těchto podmínek můžeme zrušit písemným oznámením, které vám zašleme, pokud nám ve splnění smlouvy brání jakákoli událost mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně, bez omezení, nedostupnosti surovin, součástí nebo produktů nebo jakéhokoli výpadku napájení, průmyslový spor týkající se jakékoli třetí strany, vládní nařízení, požár, povodeň, katastrofa, nepokoje, teroristický útok nebo válka.

12. Důsledky zrušení objednávky

12.1 Pokud dojde ke zrušení smlouvy podle těchto podmínek v souladu s článkem 11:

(a) přestaneme mít jakoukoli povinnost dodávat produkty, které jsou nedodané k datu zrušení;

(b) budete mít i nadále povinnost platit za produkty, které byly dodány k datu zrušení (aniž by byla dotčena jakákoli práva, která můžeme mít na vrácení produktů); a

(c) všechna ostatní ustanovení těchto podmínek přestanou platit, kromě případů, kdy oddíly 1.3, 6.4, 10, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 zůstanou v platnosti i po ukončení a budou platit na dobu neurčitou.

13. Rozsah

13.1 Tyto podmínky nepředstavují ani neovlivňují žádné postoupení nebo licenci na jakákoli práva duševního vlastnictví.

13.2 Tyto podmínky se nevztahují na poskytování jakýchkoli služeb námi nebo jakoukoli třetí stranou ve vztahu k produktům (jiné než doručovací služby).

14. Variace

14.1 Tyto podmínky můžeme čas od času revidovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.

14.2 Revize těchto podmínek se bude vztahovat na smlouvy uzavřené kdykoli po provedení revize, ale neovlivní smlouvy uzavřené před dobou revize.

15. Zadání

15.1 Tímto souhlasíte s tím, že můžeme postoupit, převést, uzavřít subdodavatelskou smlouvu nebo jinak nakládat s našimi právy a/nebo povinnostmi podle těchto podmínek – za předpokladu, že jste spotřebitelem, že takové jednání neslouží ke snížení záruk, z nichž máte prospěch. za těchto podmínek.

15.2 Nesmíte bez našeho předchozího písemného souhlasu postoupit, převést, uzavřít subdodavatelskou smlouvu nebo jinak řešit některá ze svých práv a / nebo povinností podle těchto podmínek.

16. Žádné výjimky

16.1 Žádné porušení jakéhokoli ustanovení smlouvy podle těchto podmínek nebude vyloučeno, s výjimkou výslovného písemného souhlasu strany, která je neporušuje.

16.2 Žádné zřeknutí se jakéhokoli porušení jakéhokoli ustanovení smlouvy podle těchto podmínek nebude vykládáno jako další nebo trvalé zřeknutí se jakéhokoli jiného porušení tohoto ustanovení nebo jakéhokoli porušení jakéhokoli jiného ustanovení této smlouvy.

17. Oddělitelnost

17.1 Pokud některý soud nebo jiný příslušný orgán stanoví, že ustanovení těchto podmínek je protiprávní a / nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení zůstanou v platnosti.

17.2 Pokud by jakékoli nezákonné a / nebo nevymahatelné ustanovení těchto podmínek bylo zákonné nebo vymahatelné, pokud by byla vymazána jeho část, bude tato část považována za vymazanou a zbytek ustanovení bude nadále platit.

18. Práva třetích stran

18.1 Smlouva podle těchto podmínek je v náš prospěch a ve váš prospěch a není zamýšlena ve prospěch ani vymahatelná žádnou třetí stranou.

18.2 Výkon práv stran na základě smlouvy podle těchto podmínek nepodléhá souhlasu žádné třetí strany.

19. Celá dohoda

19.1 S výhradou oddílu 10.1 budou tyto podmínky spolu s našimi dodacími podmínkami a našimi zásadami vracení tvořit úplnou dohodu mezi vámi a námi ve vztahu k prodeji a nákupu našich produktů a nahrazují všechny předchozí dohody mezi vámi a námi. v souvislosti s prodejem a nákupem našich produktů.

20. Právo a jurisdikce

20.1 Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právem Hongkongu.

20.2 Veškeré spory týkající se těchto podmínek podléhají výlučné jurisdikci soudů Hongkongu.

21. Statutární a regulační informace

21.1 Nebudeme ukládat kopii těchto podmínek konkrétně ve vztahu ke každému uživateli nebo zákazníkovi, a pokud tyto podmínky aktualizujeme, verze, se kterou jste původně souhlasili, již nebude na našem webu k dispozici. Doporučujeme zvážit uložení kopie těchto podmínek pro budoucí použití.

21.2 Tyto podmínky jsou k dispozici pouze v anglickém jazyce.

22. Naše detaily

22.1 
Gtwo Group Limited
RM 7B Jedno hlavní město 18
Luard Road Wanchai HK
Hong Kong 999077

22.2 Můžete nás kontaktovat:

a) poštou na výše uvedenou poštovní adresu;

(b) pomocí kontaktního formuláře na našem webu; nebo

(c) e-mailem pomocí e-mailové adresy zveřejněné na našich webových stránkách.

chyba:
ENGWE Internetový obchod | Kupte si EP2 Pro & 750W Engine Pro
logo
Srovnejte položky
  • Celkem (0)
POROVNEJTE
0
Nákupní košík